Skoči na sadržaj

Trofazna utičnica

Trofazna uticnica

Da bi ste mogli da postavite trofaznu utičnicu neophodno je da mesto na zidu raspolaže sa pet provodnika. Tri nezavisne faze, nula i uzemljenje. Fazni provodnici su obično braon i crne boje. To će te potvrditi ako za trenutak uključite osigurače i probnom lampom dotaknete provodnike. Probna lampa će svetliti na faznim provodnicima i treba da ih bude tri. A potom isključite osigurače. Treba obratiti pažnju da trofaznu utičnicu štite tri osigurača. Tako da je neophodno isključiti sva tri osigurača i probnom lampom proverite da provodnici nisu pod naponom, pre nego što se započne montaža trofazne utičnice. Zaštitni vod ili uzemljenje je obično žuto – zelene boje, a nulti provodnik je plave boje.

Sada treba povezati provodnike na kontakte trofazne utičnice. Tri gornja kontakta predstavljaju faze i na njih će te stegnuti fazne provodnike (crne i braon boje). Raspored faznih provodnika na ta tri šrafa nije bitan. Na donji levi šraf, kao što pokazuje slika, uvek se povezuje zaštitni vod ili uzemljenje (žuto – zeleni provodnik). Na preostalu stezaljku, dole desno, uvek se vezuje nulti provodnik.

Preostaje da se sa dva namenska šrafa učvrsti trofazna utičnica u dozni.

I na kraju postavite plastičnu zaštitnu masku i učvrstite je šrafovima i montirali ste trofaznu utičnicu po principu Uradi Sam.

Advertisements

Vežba br. 1

VEŽBA BR. 1:

 

 

INSTRUMENTI I PRIBOR ZA ELEKTRIČNA MERENJA

 

–ZADATAK VEŽBE:

 

1.RAZGLEDATI PRIBOR ZA IZVOĐENJE VEŽBI I NA DVOLISNICI ZAPISATI OSNOVNE PODATKE O PRIBORU I INSTRUMENTIMA(TIP INSTRUMENTA,KLASA TAČNOSTI,POLOŽAJ INSTRUMENTA PRILIKOM OČITAVANJA,ISPITNI NAPON …)

2.ZA  DATI INSTRUMENT  PROČITATI  UPUTSTVO ZA UPOTREBU I PROUČITI NJEGOV NAČIN KORIŠĆENJA.

3.POPUNITI TABELU ZA INSTRUMENT SA OZNAKOM _____________

4.ZADATAK:

AKO JE  SKRETANJE KAZALJKE NA SKALI ZA MERENJE JEDNOSMERNIH VELIČINA BILO 2,6 POD.,ODREDI KOLIKU STRUJU MERI INSTRUMENT NA SVAKOM MERNOM OPSEGU.

5.ZADATAK:

AKO JE SKRETANJE KAZALJKE NA SKALI ZA MERENJE NAIZMENIČNIH VELIČINA BILO 3,8 POD., ODREDITI KOLIKI NAPON POKAZUJE INSTRUMENT NA SVAKOM MERNOM OPSEGU.

 

–PRIBOR ZA MERENJE:

 

1.ELEKTRIČNI IZVORI(JEDNOSMERNI I  NAIZMENIČNI)

2. OTPORNICI(STALNI I PROMENLJIVI)

3.KALEMOVI

4. KONDENZATORI

5.TRANSFORMATORI

6.AUTOTRANSFORMATORI

7.PREKLOPNICI

8.PROVODNICI ZA POVEZIVANJE ELEMENATA

 

–ŠEMA VEZA :

 

 

 

 

 

 

 

–TABELA TJ. REZULTATI MERENJA:

 

U

αMAX

K V

U

αMAX

 

K V

I

αMAX

K A

I

αMAX

K A

V

POD. V/POD.

V

POD.

 

V/POD. mA POD. mA/POD mA POD. mA/POD
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

ODGOVOR NA POSTAVLJENI ZADATAK ( ILI ZAKLJUČAK):

Test br. 1

1.Napisi definiciju izvedene veličine

 

 

 

2. Napisati dimenzionalnu jednačinu za ubrzanje

 

3. Zaokruži veličine koje  pripadaju osnovnim veličinama:

a) I     b) R    c) U     d) P     e) F     f) T    g) t    h) m    j) C

4. Napon trofaznog izvora je:  a) 380 V   b) 220 i 380 V  c) 220V   d) 0 V

5. Napon između faze i nule je: a) 380 V   b) 220 i 380 V  c) 220V   d) 0 V

6. Relativna greška se definiše:

a) tačna vrednost podeljena sa mernim opsegom

b) apsolutna greška podeljena sa tačnom vrednošću

c) apsolutna greška podeljena sa izmerenom vrednošću

d) apsolutna greška podeljena sa mernim opsegom

7. Apsolutna greška:   a) se izražava u %     b) ima odgovarajuću jedinicu

8. Naponska konstanta se izrazava u : a) V ∕ pod       b)  mA ∕ pod      c) Ω  ∕ pod

9. Ampermetar se u kolo vezuje: a) paralelno   b) mešovito  c) redno

10. Sa AC se obeležava : a) otpor instrumenta  b) naizmenična struja   c) jednosmerna struja

11. Dato je kolo kao na slici.

a) veži ampermetar da meri struju kroz otpornik R1,a voltmetar da meri napon na otporniku R2

b) izračunaj struju i izračunaj napon

c) nacrtaj odgovarajuću zamensku šemu ako je R1 sa oznakom PRN 320 a R2 sa oznakom PON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Koliku je vrednost izmerio instrument  ako je merni opseg  M.O=100 V a radili smo na DC području

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODOVI:

do 5         nedovoljan (1)

5 – 7         dovoljan     (2)

8 -10        dobar         (3)

11 – 12      vrlo dobar  (4)

13 – 14      odličan      (5)

 

IME I PREZIME:                                                                                           ODELJENJE:

Osciloskop

Osciloskop – prezentacija